Rada duszpasterska i ekonomiczna

Celem tych Rad – najogólniej mówiąc – jest świadczenie pomocy Księdzu Proboszczowi odpowiedzialnemu za duszpasterstwo i zarządzanie w parafii. Chodzi o współodpowiedzialność świeckich w tym wszystkim, co stanowi parafię.

Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Do zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. PRD tworzą : proboszcz, wikariusze, delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., delegaci parafialnych grup duszpasterskich, z nominacji proboszcza katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii. 

Parafialna Rada Ekonomiczna

Celem Rady jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Rada jest organem doradczym i wspierającym proboszcza przy remontach obiektów parafialnych, budowach nowych obiektów i rozbiórkach starych, zmianach przeznaczenia budynków, kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości, zaciąganie kredytów, zgłaszanie działalności gospodarczej parafii. PRE tworzą : proboszcz, osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno – finansowych.